วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับครู

...Welcome To Webblog "Doo DD" อีกครั้ง...

คำอธิบายรายวิชา

.....ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เช่น ไมโครซอฟท์คอมพิวเตอร์ และอปกรณ์คอมพิวเตอร์ ระบบการสื่อสารข้อมูล ระบบเน็ตเวิร์ค  ระบบซอฟท์แวร์  การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์และการอ้างอิง  ฝึกปฏิบัติการ  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างเหมาะสมได้
วัตถุประสงค์ในรายวิชา

............เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาบทเรียนจบแล้วตามหลักสูตรจะมีพฤติกรรมหรือความสามารถดังนี้

1. อธิบายความหมาย ความสำคัญ และองค์ประกอบของเทคโนโลยีสานสนเทศได้

2. อธิบายความสันพันธ์ของเทคโนโลยีสารสนเทศได้

3. ยกตัวย่างเทคโนโลยีสารสนเทศได้และการสื่อสารในชีวิตจริงได้

4. อธิบายความหมายและความสำคัญของวิธีระบบได้

5. อธิบายความสันพันธ์ของวิธีระบบกับเทคโนโลยีสารสนเทศได้

6. บอกความหมายและองประกอบสำคัญของคอมพิวเตอร์ได้

7. อธิบายหน้าที่ขององค์ประกอบของคอมพิวเตอร์ได้

8. บอกประเภทและคุนสมบัติของซอฟแวร์แต่ละประเภทได้

9. บอกความหมายและความสำคัญของอินเทอร์เนตได้

10. บอกความสันพันธ์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้

11. อธิบายแหล่งเรียนรู้ต่างๆที่สามารถเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายได้

12. อธิบายวิธีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศกับการศึกษาได้

13. ยกตัวอย่างโปรแกรมต่างๆที่สามารถนำมาประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนได้

14. สร้างสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนการสอนได้

15. นำเสนอสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศทั้งที่เป็นสื่อทั่วไปและสื่อระบบเครือข่ายได้


...ให้นักศึกษาอ่านข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคำถามให้ได้ใจความชัดเจน...
1. คำว่า "เทคโนโลยี" หมายความว่าอย่างไร
          2. คำว่า "เทคโนโลยีสารสนเทศ" หมายความว่าอย่างไร
          
          3. ให้ยกตัวอย่าง " เทคโนโลยีสารสนเทศ" ในชีวิตประจำวันมา 3 ตัวอย่าง พร้อมภาพประกอบความซื่อสัตย์


ความซื่อสัตย์สุจริต( Integrity ) หมายถึง มีความซื่อตรง มั่นคงอยู่ในศีลธรรม มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น มีความสุจริตทางกาย ทางวาจา และทางใจ.... ความซื่อสัตย์ในการทำงานจะส่งผลโดยตรงต่อคุณลักษณะส่วนบุคคล (Personal Attribute) ของตัวคุณเองที่คนอื่นมองหรือรับรู้ในตัวคุณว่าเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์หรือไม่ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงผลต่อเนื่องไปยังหน่วยงานและองค์การของคุณเอง ทั้งนี้ คุณลักษณะของความซื่อสัตย์จะมีความสำคัญและส่งผลต่อตัวคุณและต่อหน่วยงานหรือองค์การของคุณขอสรุปได้ดังต่อไปนี้
1. การได้รับ ความไว้วางใจ จากหัวหน้างานของคุณ พนักงานที่มีความซื่อสัตย์ย่อมทำให้หัวหน้างานพร้อมและกล้าพอที่จะมอบหมายงานที่สำคัญหรือเป็นความลับของบริษัทให้กับคุณ เพราะหัวหน้าไว้วางใจตัวคุณเพราะรู้ว่างานที่มอบหมายให้ไปนั้นคุณต้องทำเสร็จและข้อมูลที่คุณทำ
2. ความน่าเชื่อถือ ได้ของตัวคุณ คุณจะได้รับการยอมรับและการกล่าวถึงในทางที่ดีจากบุคคลรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นหัวหน้างาน เพื่อนร่วมงาน ลูกน้อง หรือแม้กระทั่งลูกค้าของคุณเอง เช่น ยอมรับว่าคุณมีความรับผิดชอบและความตั้งใจทำงาน เนื่องจากคุณไม่เคยที่จะขาดงานหรือมาสาย รวมทั้งข้อมูลที่คุณให้นั้นมีความถูกต้องและเป็นปัจจุบันเสมอ
3. สร้างผลงาน ( Performance) ของตัวคุณ ความซื่อสัตย์ทำให้คุณมีโอกาสทำงานใหญ่หรือสำคัญ ซึ่งอาจเป็นงานที่มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือองค์การ โดยคุณจะมีโอกาสแสดงฝีมือการทำงานของคุณและโอกาสนี้เองย่อมจะส่งผลต่อเนื่องไปยังผลผลการปฏิบัติงาน ( Performance) และมูลค่าเพิ่ม ( Added Value) ของตัวคุณเอง
4. รักษาผลประโยชน์ของหน่วยงาน/บริษัท หากคุณมีความซื่อสัตย์แล้วล่ะก็ ย่อมหมายถึงคุณไม่ได้เอาเปรียบหน่วยงานและบริษัท เนื่องจากคุณทำงานอย่างเต็มที่ ได้ปฏิบัติตามระเบียบและรักษาทรัพย์สินของบริษัท และรวมถึงคุณไม่เอาความลับของบริษัทไปเปิดเผยให้คู่แข่งรับรู้ ซึ่งหมายถึงคุณกำลังรักษาผลประโยชน์ให้กับหน่วยงานและบริษัทของคุณเอง


...To be honest...


Honesty is part of sincerity. We will be faithful to others. We must be honest to yourself first. Indeed, we do not need to be honest with me. But the people are sincere, they can be honest now. The byproduct is that we are sincere honesty. That we are faithful to the four others do not. Because of their lack of honesty.

News that with the honest, it looks like all the other Dharma. Is to make it happen by starting their own previous Honest people do not own it. It is often thought that if they do something wrong, then covered up, the other person knows what they do. It is often thought that if we do not say anything about what other people will not know. This is not faithful to their own. To be honest, they are truly difficult. People to be honest, it must be true to yourself. If the abuse is not so evil that they have in front of others. The more people the better. If we do of course acknowledge that we will have to be honest. I do not know the author is self-honesty comes from. When we are faithful to themselves, they can not be honest to others and the public at all.

To claim anything from anyone, so no need to claim from others. Instead, they were started. If you want to be social unrest in Chiapas in their lives. If we get a call from someone to someone else, so this would not be possible. Everyone needs to take of themselves by claiming that they do not. Demand anything from others is just another one to the other just as we demand that others do, that means they must make them before. When we do, then it is justified in calling others to do what we want to do it.

We call it something like what happened to society. So back to the top themselves. Because if anyone can make their own honest to themselves and others. It is imperative that you have to claim loyalty to society or not. If we all known bugs and bug fixes in Chiapas in their own lives by their own side. If people do not necessarily need to call for peaceful society. If we are to demand anything from others, and the public. We must have confidence that it must do so before. Dependence on others, it is the responsibility of their ward. Because each person is done for someone else to do before. Like you do before you do, then I do not, then either you have it back, she told me to do before. Dispute to dispute it, but do not be defeated. Problem of lack of integrity or lack of any moral consideration as well as such or not. Although the author to write integrity. But this principle is then applied to the moral influence on others as well.

To make society better is to make each one as well. Responsibilities to society as a whole must be based on individual responsibility. If today we are going to demand that others must be honest with themselves that they were honest or not. For this reason, we have what we need and do things that other people are sincerely intent is hidden before. If we demand that others do not also call us first. What are the demands of society and the public to be honest. I do not know enough.